Organizace dne

Budovu školy odemyká před zahájením provozu pověřený pracovník.

6.30 – 8.15

 • Mateřská škola se otvírá pro děti. V obou třídách si děti volně hrají nebo se zapojují do řízených individuálních či skupinových činností.

8.15 – 9.00

 • Úklid hraček, ranní cvičení, hygiena, přesnídávka .

9.00 – 9.45

 • Řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu s požadavky na děti.

9.45 – 11-30

 • Příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena.

11.30 – 12.15

 • Oběd – starší děti se o velikosti porcí domlouvají s kuchařkou.
 • Jsou vedeny k samostatnosti a k dodržování pravidel při stolování.

12.15 – 14.30

 • Hygiena, příprava na odpočinek, odpolední odpočinek – vychází z potřeby dětí vstávání průběžně.
 • Odpolední spánek je individualizovanou záležitostí
 • Varianty odpoledního odpočinku:
 • – všechny děti si vyslechnou pohádku a ½ hodiny odpočívají
 • – kdo  usne spí
 • – kdo neusne může odpočívat v leže a prohlížet si při tom třeba obrázky nebo si jde tiše hrát či kresli
 • – předškolní děti odpočívají při čtení knihy na matracích a po té probíhají aktivity tělovýchovné, hudební, výtvarné, logopedické
 • Aktivity nespících dětí – zájmové činnosti a hry .

14.30 – 16:00

 • Svačina.
 • Spontánní aktivity dětí, možnost pokračovat v započatých pracích dne, postupně děti odcházejí domů.
 • Budovu uzamyká po ukončení provozu pověřený pracovník.

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby.
Děti mají potřebné zázemí, klid, bezpečí a soukromí, mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo pokračovat.
Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený.
Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, do přípravy pomůcek, pracovaly svým tempem.
Je dostatečně dbáno na soukromí dětí. Pokud to potřebují mají možnost se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností.
Plánování vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem.
Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád a učit pravidlům soužití.
Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvořeny výborné materiální podmínky – kvalitně vybavené prostředí pomůckami, hračkami a jiným materiálem.