Informace ke školnímu roku

INFORMACE ke školnímu roku 2018/2019:

 1. Zřizovatelem MŠ Protivanov je Městys Protivanov.
 2. Provoz školy je pondělí – pátek od 6.30 do 16.00 hodin. Provoz školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka školy včas rodičům. Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018.
 3. Ředitelka školy projedná s rodiči dítěte docházku a délku jeho pobytu v MŠ.
 4. Děti se do mateřské školy PŘIJÍMAJÍ KDYKOLIV BĚHEM DNE, jsou-li předem přihlášeny – dle potřeby rodiny. MŠ se  z bezpečnostních důvodů zamyká, prosím, ZVOŇTE!
 5. RODIČ JE POVINNEN PŘEDAT DÍTĚ UČITELCE, teprve potom může opustit školu.
 6. Rodiče mohou K VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PÍSEMNĚ POVĚŘIT osobu. Pokud bude pověření trvalého charakteru lze toto zaznamenat do evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému než jeho rodičům!!!
 7. Rodiče mají právo kdykoliv přijít do MŠ a zúčastnit se předškolního vzdělávání.
 8. Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně zúčastnit.
 9. Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou (po předchozí domluvě).
 10. Rodiče jsou povinni oznámit mateřské škole předem známou NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně.
 11. ZA BEZPEČNOST DĚTÍ V MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dětí od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jim pověřené osobě.
 12. Do MŠ patří pouze ZDRAVÉ DĚTI, rodiče respektují zájem zachování zdraví ostatních dětí!
 13. Rodiče jsou povinni hlásit v MŠ výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje týkající se zdraví dítěte.
 14. Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změny zdravotní pojišťovny.
 15. Otázky týkající se stravování projednávají rodiče s vedoucí ŠJ ZŠ.
 16. Rodič je povinen si včas zajistit termíny k úhradě a tyto bezpodmínečně dodržet.
 17. Výše stravného je: přesnídávka 9,- Kč, oběd 16,- Kč; svačina 9,- Kč.
 18. Děti, které neobědvají, odcházejí z MŠ od 11.30 do 12.00 hodin.
 19. Každá třída má svůj organizační řád (program, uspořádání dne), který je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí.
 20. Při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuální adaptační režim, vždy se mohou rodiče s učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu.
 21. DÍTĚ V MŠ POTŘEBUJE: papuče na přezutí, kapesník, převlečení, pyžamo, převlečení na pobyt venku. Děti musí mít své věci označené, podepsané. V září přinesou: toaletní papír (4 kusy), papírové kapesníčky, ubrousky, papírové ručníky a tekuté mýdlo.
 22. Připomínky týkající se provozu MŠ projednávejte s ředitelkou školy.

Rodiče děti přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 odevzdají do 22.6.2018 vyplněnou: přihlášku ke stravování

V Protivanově 2.5.2018